آشنایی با استراتژی های Ring Group در استریسک

آشنایی با استراتژی های Ring Group در استریسک

Ring strategy را به چندین بخش تقسیم می‌کنند که هدف آن این است که داخلی‌ها یا لیستی از شماره‌هایی که ما در نظر گرفته‌ایم چگونه زنگ بخورند. در زیر به توضیح هر کدام می‌پردازیم:

Ringallv2: در این حالت تمام شماره‌هایی (داخلی‌هایی) که در لیست قرار داده‌ایم با هم زنگ می‌خورند و هنگامی که یکی از داخلی‌ها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج می‌شوند و اگر یکی از شماره‌ها در دسترس نبود بقیه شماره‌ها زنگ می‌خورند، همچنین هنگامی که شماره‌ای که در ابتدای لیست از حالت مشغول بودن خارج می‌شود بلافاصله با برداشتن گوشی می‌تواند با تماس گیرنده صحبت کند به شرط اینکه شماره‌های بعدی در لیست جواب تماس را نداده باشند.

ابتدا هر دو داخلی (100-200) با هم زنگ می‌خورند در این بین هر کسی که در دسترس باشد بر می‌دارد.

Ringall: در این حالت تمام داخلی‌هایی که در لیست قرار داده ایم با هم زنگ می‌خورند و هنگامی که یکی از شماره‌ها پاسخ دهد بقیه از زنگ خوردن خارج می‌شوند و اگر یک شماره‌ای در دسترس نبود بقیه شماره‌ها زنگ می‌خورند.

Ringall-prim: در این حالت اگر شماره‌ای در دسترس نباشد و یا مشغول باشد بقیه هم زنگ نمی‌خورند در غیر این صورت همانند ringall عمل می‌کند.

Hunt: در این حالت با توجه به ترتیبی که در لیست قرار دارد شروع به زنگ خوردن می‌کند به عنوان مثال اگر اولین شماره لیست در دسترس نبود به دومی می‌رود و در همین زمان شماره اولی دیگر زنگ نمی‌خورد این کار تا آخرین شماره ادامه پیدا می‌کند تا یه شماره تماس را پاسخ دهد.

Hunt-prim: یعنی اگر اولین شماره در دسترس نبود بقیه هم زنگ نمی‌خورد وگرنه همانند حالت hunt عمل می‌کند.

Memoryhunt: شبیه حالت hunt است با این تفاوت که اگر اولین شماره جواب نداد به دومی می‌رود. در این زمان اگر شماره نخست آماده باشد مجددا زنگ می‌خورد و در صورت عدم پاسخ  به طور خودکار به شماره‌های بعدی وصل می‌شود تا یکی از شماره‌ها  پاسخ دهد. برای اینکه شماره‌های قبلی زنگ نخورند گوشی مربوطه را 2 مرتبه قطع می‌کنیم (یعنی یک بار کلید قرمز را می‌زنیم تا تماس قطع شود ولی دوباره تماس‌ها وصل می‌شود یک بار دیگر کلید قرمز را فشار می‌دهیم تا دیگر زنگ نخورد) و شمارهای بعدی زنگ بخورند.

Memoryhunt-prim: اگر شماره اول در دسترس نبود بقیه شماره‌ها هم زنگ نمی‌خورد در غیر این صورت مشابه به حالت memoryhunt با آن تماس رفتار می‌شود.

Firstavilable: اولین شماره‌ای که در لیست در دسترس بود را می‌گیرد. در اینجا ترتیب شماره‌ها بسیار مهم است یعنی ابتدا وضعیت شماره نخست را بررسی می‌کند اگر در دسترس نبود شماره‌ی بعدی زنگ می‌خورد و اگر انتظار تماس (call waiting) برای شماره‌ای فعال باشد در دسترس تلقی می‌شود، هر چند در حال مکالمه باشد.

Firstnotonphone: اولین شماره‌ای که در لیست به طور کامل در دسترس باشد زنگ می‌خورد در این حالت تنظیمات مربوط به انتظار (call waiting) مد نظر قرار نمی‌گیرد.

برای کمک به کسب‌وکار خود به صفحه‌ی خدمات VOIP مراجعه کنید.

Queue Ring strategy

Leastrecent: هرکدام از داخلی‌هایی موجود در لیست که تماس کمتری داشته، در اولویت تماس قرار می‌گیرند که در صورت عدم جواب، مابقی داخلی‌ها با توجه به تعداد تماسی که اخیرا داشته‌اند زنگ می‌خورند.

Fewestcalls: این حالت تقریبا شبیه حالت قبل می‌باشد اما برای تشخیص تعداد تماس‌های برقرار شده کل بازه زمانی ممکن را در نظر می‌گیرد و مانند حالت قبل مختص زمان اخیر نمی‌باشد.

Random: در این حالت تماس‌های برقرار شده به صورت تصادفی یا random برقرار شده و از قانون خاصی پیروی نمی‌کنند.

Rrmemory: این حالت از قانون round robin استفاده می‌کند یعنی همان چرخش تماس‌ها، به عبارت دیگر اگر در یک لیست به ترتیب داخلی‌های 100-200-300 قرار داده باشید ابتدا تماس با 100 برقرار می‌شود سپس با 200 و در نهایت با 300 و حالت بعدی شماره 100 یعنی به صورت یک حلقه به حالت اول باز می‌گردد و در این حالت اگر در لیست یکی از داخلی‌ها تماس برای آن برقرار شد مثلا 200 برای تماس بعدی به داخلی 300 تماس وصل می‌شود یعنی همان چرخش تماس‌ها.

Linear: این حالت تقریبا شبیه به حالت قبل است با این تفاوت به جای حلقه‌ای و چرخشی بودن تماس‌های وارد شده به صورت خطی می‌باشد به عبارت دیگر در حالت قبل تماس‌ها به صورت چرخشی وصل می‌شدن اما در این حالت تماس‌های بعدی هر بار که می‌خواهند وصل شوند اول به ابتدای صف رجوع می‌کنند و اگر در دسترس نبود تماس با داخلی بعدی برقرار می‌شود.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در این مثال که نفر اول صف 100 می باشد از داخلی‌های دیگر تماس بیشتری با آن برقرار می‌شود.

Wrandom: در این حالت اگر در لیست دقت کرده باشید هنگامی که با گزینه extension quick pick داخلی اضافه می‌کنیم، یک مقداری به صورت زیر به داخلی اضافه می‌شود. مثلا اگر شما داخلی 100 رو اضافه کنید به صورت 1000 در می‌آید.

مشاهده می‌کنید به صورت خودکار عدد 0 را به انتهای آن اضافه کرد. در واقع این صفر همان وزن داخلی است.

ما می‌توانیم این عدد صفر را به دلخواه تغییر دهیم.

در این رینگ استراتژیک تماس‌ها ابتدا با داخلی‌ای برقرار می‌شود که وزن کمتری دارد یعنی اولویت برقراری تماس‌ها با کم بودن همان عددی است که در جلوی داخلی ما (که در اینجا صفر می‌باشد) اضافه شده است.

 

راهنمای شنود مکالمات تلفنی (ChanSpy) در استریسک

راهنمای شنود مکالمات تلفنی (ChanSpy) در استریسک

ﺑﺮای ﺷﻨﻮد، اﺳﺘﺮﯾﺴﮏ 2 نرم‌افزار ChanSpy و Zapbarg را دارد، ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از Chan Spy استفاده می‌کنیم.

نحوه کدنویسی در استریسک:

در ﻓﺎﯾﻞ extention-custom.conf در ﻣﺴﯿﺮ etc\asterisk ﮐﺪﻫﺎی زﯾﺮ را اﺿﺎﻓﻪ می‌کنیم:

دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻧﺘﮑﺴﺖ [From-internal-custom] وارد ﺷﻮد.

در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻋﺪد “1234” به‌عنوان ﮐﺪ موردنظر ﺑﺮای ﺷﻨﻮد به کار می‌رود.

[From-internal-custom]

ﮐﺎﻧﺎل موردنظر ﺟﻮاب می‌دهد.

()exten=> 1234,1,answer

exten=> 1234,n,authenticate(2020)

ﭘﺴﻮردی را ﮐﻪ می‌خواﻫﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﻮد وارد ﺷﻮد را می‌نویسیم. دستور authenticate ﺑﻌﺪ از اجراشدن به‌صورت پیش‌فرض ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واردکردن ﭘﺴﻮرد موردنظر ﭘﺨﺶ می‌کند.

(در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭘﺴﻮرد را ﻋﺪد 2020 قراردادیم.)

exten=> 1234,n,read(Var1, payame-soti)

ﺑﺎ دﺳﺘﻮر read ﯾﮏ ﺷﻤﺎره داﺧﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود و در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم موردنظر ذﺧﯿﺮه می‌کند. یک پیغام صوتی ﻫﻢ می‎‌توان ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از واردکردن داﺧﻠﯽ موردنظر ﭘﺨﺶ شود.

(در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ Var1 و ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ payame-soti ﻗﺮار دادیم.)

exten=> 1234,n,Chanspy (sip/${var1},b)

ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ChanSpy ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﻮد روی داﺧﻠﯽ موردنظر آﻏﺎز می‌شود. ﺑﺎ ﭘﺎراﻧﺘﺮ b ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮد روی ﺧﻂ نمی‌شود و ﺻﺪای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮد می‌کند را ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از افراد ﭘﺸﺖ ﺧﻂ نمی‌شوند.

ﺑﺎ ﭘﺎراﻧﺘﺮ w اﻣﮑﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮد می‌کند، ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داﺧﻠﯽ موردنظر ﻫﺴﺖ، وﺟﻮد دارد.

 

()exten=> 1234,n,Hangup

پیشنهاد می‌شود به صفحه نرم افزار مرکز تماس مراجعه کنید.