راهنمای شنود مکالمات تلفنی (ChanSpy) در استریسک

راهنمای شنود مکالمات تلفنی (ChanSpy) در استریسک

ﺑﺮای ﺷﻨﻮد، اﺳﺘﺮﯾﺴﮏ 2 نرم‌افزار ChanSpy و Zapbarg را دارد، ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از Chan Spy استفاده می‌کنیم.

نحوه کدنویسی در استریسک:

در ﻓﺎﯾﻞ extention-custom.conf در ﻣﺴﯿﺮ etc\asterisk ﮐﺪﻫﺎی زﯾﺮ را اﺿﺎﻓﻪ می‌کنیم:

دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎﻧﺘﮑﺴﺖ [From-internal-custom] وارد ﺷﻮد.

در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻋﺪد “1234” به‌عنوان ﮐﺪ موردنظر ﺑﺮای ﺷﻨﻮد به کار می‌رود.

[From-internal-custom]

ﮐﺎﻧﺎل موردنظر ﺟﻮاب می‌دهد.

()exten=> 1234,1,answer

exten=> 1234,n,authenticate(2020)

ﭘﺴﻮردی را ﮐﻪ می‌خواﻫﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﻮد وارد ﺷﻮد را می‌نویسیم. دستور authenticate ﺑﻌﺪ از اجراشدن به‌صورت پیش‌فرض ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واردکردن ﭘﺴﻮرد موردنظر ﭘﺨﺶ می‌کند.

(در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﭘﺴﻮرد را ﻋﺪد 2020 قراردادیم.)

exten=> 1234,n,read(Var1, payame-soti)

ﺑﺎ دﺳﺘﻮر read ﯾﮏ ﺷﻤﺎره داﺧﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود و در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم موردنظر ذﺧﯿﺮه می‌کند. یک پیغام صوتی ﻫﻢ می‎‌توان ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از واردکردن داﺧﻠﯽ موردنظر ﭘﺨﺶ شود.

(در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ Var1 و ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ payame-soti ﻗﺮار دادیم.)

exten=> 1234,n,Chanspy (sip/${var1},b)

ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ChanSpy ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﻮد روی داﺧﻠﯽ موردنظر آﻏﺎز می‌شود. ﺑﺎ ﭘﺎراﻧﺘﺮ b ﻫﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻨﻮد روی ﺧﻂ نمی‌شود و ﺻﺪای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮد می‌کند را ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از افراد ﭘﺸﺖ ﺧﻂ نمی‌شوند.

ﺑﺎ ﭘﺎراﻧﺘﺮ w اﻣﮑﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮد می‌کند، ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی داﺧﻠﯽ موردنظر ﻫﺴﺖ، وﺟﻮد دارد.

 

()exten=> 1234,n,Hangup

پیشنهاد می‌شود به صفحه نرم افزار مرکز تماس مراجعه کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *